BHP: ŚOI pod specjalnym nadzorem


W poprzednim poście "BHP: ochrona przed promieniowaniem w trzech krokach" szczegółowo opisaliśmy sposoby redukcji ryzyka stwarzanego przez laser w trzech głównych obszarach definiowanych na podstawie oceny ryzyka: pracy operatora, otoczeniu urządzenia oraz środowisku pracowniczym. Dziś skupimy się tylko na pierwszym z tych aspektów, aby wyjaśnić, jakie normy powinny spełniać środki ochrony indywidualnej, aby mieć pewność, że zapewniają one pełne bezpieczeństwo pracy z laserem.


Środki ochrony indywidualnej stanowią pierwszą i najważniejszą barierę przed ekspozycją na promieniowe laserowe. Jak pokazują statystyki, polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej po nie sięgają, dostrzegając wagę ochrony oczu i skóry przed niebezpiecznym oddziaływaniem wiązki laserowej. Jednak wciąż wypadki związane z brakiem lub niewłaściwym stanem/doborem ŚOI stanowią jedną z najpowszechniejszych przyczyn obrażeń doznanych w wyniku kontaktu z promieniowaniem laserowym.

Pytanie, jak zapewnić odpowiednią ochronę pracowników przed promieniowaniem laserowym, staje się coraz istotniejsze – zwłaszcza w obliczu rosnącej popularności laserów dużej mocy w sektorze przemysłowym. Aby na nie odpowiedzieć, trzeba sięgnąć do przepisów wspólnotowych i norm europejskich, które zarówno w sposób ogólny, jak i szczegółowy określają zasady postępowania ze sztucznym promieniowaniem optycznym.


Ogólne wytyczne...

Punkt wyjścia do wszelkich rozważań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami laserowymi stanowi Dyrektywa z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym), która nakłada na pracodawcę obowiązek przygotowania


Maksymalna gęstość mocy/energii dla danej długości fali, trybu pracy lasera i stopnia ochrony LB

LB1LB2LB3LB4
180-315 nmD0,010,1110
I, R3x10^23x10^33x10^43x10^5
M3x10^113x10^123x10^133x10^14
315-1400 nmD10^210^310^410^5
I, R0,050,5550
M1,5x10^-31,5x10^-20,151,5
1400 nm-1 μmD10^410^510^610^7
I, R10^310^410^510^6
M10^1210^1310^1410^15

  • D praca ciągła (W/m2)
  • I laser impulsowy (J/m2)
  • R laser impulsowy dużej mocy (J/m2)
  • M laser modowy (W/m2)oceny ryzyka, szkolenia pracowników i włączania ich w działania służące poprawie bezpieczeństwa pracy z laserami.

Z kolei z punktu widzenia producentów i dystrybutorów ŚOI istotną rolę przy projektowaniu i sprzedaży wyposażenia ochronnego odgrywają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, które szczegółowo opisują procedurę notyfikacji ŚOI i zasady wydawania deklaracji zgodności CE przed dopuszczeniem do obrotu na rynku wspólnotowym.


… i szczegółowe regulacje

Aby otrzymać deklarację zgodności CE, dany sprzęt musi spełniać normy europejskie – inne dla okularów ochronnych, inne dla rękawic i pozostałej odzieży ochronnej, a jeszcze inne dla środków ochrony zbiorowej, takich jak ekrany czy parawany ochronne. Ważną częścią każdej z norm jest skala bezpieczeństwa pozwalająca określić, jaki poziom ochrony zapewnia dany typ filtra/wyposażenia. Jest ona konstruowana w oparciu o parametry lasera (tryb pracy i zakres długości fali) i określa maksymalną gęstość mocy/energii, jaką dany ŚOI jest w stanie bezpiecznie przyjąć w określonym przedziale czasowym.

Tego typu skale są bardzo pomocne, ponieważ ułatwiają użytkownikom odpowiedni dobór ŚOI do danej aplikacji. Definiowane przez producenta stopnie ochrony (w przypadku okularów ochronnych w skali 1 do 10) można w łatwy sposób przełożyć na konkretną gęstość mocy/energii lasera, przy której dany ŚOI zapewnia bezpieczną pracę. Aby je właściwie zinterpretować, wystarczy skorzystać z odpowiedniej tabeli przeliczeniowej (patrz tabela poniżej).


Wymogi względem ŚOI i ekranów

W przypadku okularów i gogli ochronnych zastosowanie znajdują przepisy norm PN-EN 207:2010 „Ochrona indywidualna oczu – Filtry i ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym” oraz PN-EN 208:2010 „Ochrona indywidualna oczu – Ochrony oczu do pracy justacyjnej na laserach i systemach laserowych (ochrony oczu do justowania laserów)”. Obie posługują się skalą bezpieczeństwa LB1-LB10 zgodnie z zasadą, że im wyższy stopień ochrony LB, tym większa wytrzymałość okularów. Zasady przeliczania poziomów LB zawiera poniższa tabela.


LB5LB6LB7LB8LB9LB10
10^210^310^410^510^610^7
3x10^63x10^73x10^83x10^93x10^103x10^11
3x10^153x10^163x10^173x10^183x10^193x10^20
10^610^710^810^910^1010^11
5x10^25x10^35x10^45x10^55x10^65x10^7
151,5x10^21,5x10^31,5x10^41,5x10^51,5x10^6
10^810^910^1010^1110^1210^13
10^710^810^910^1010^1110^12
10^1610^1710^1810^1910^2010^21

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to skomplikowane, wystarczy znajomość maksymalnej gęstości mocy/energii lasera, aby precyzyjnie dostosować poziom bezpieczeństwa ŚOI dla danego urządzenia.

PolandEnglish