Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Administrator danych

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest laser PRO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-034) przy ul. Ołtaszyńskiej 92c, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000539534, NIP: 894-305-91-46.


Dane kontaktowe

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt na adres mailowy: orga@laser-pro.pl lub pisemnie na adres: laser PRO Sp. z o.o., ul. Ołtaszyńska 92c, 53-034 Wrocław z dopiskiem „Dane osobowe”.


Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

  • zawarcie i wykonanie umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową
  • cele marketingowe Administratora, w tym profilowanie dla celów marketingowych i w celach analitycznych na podstawie udzielonej zgody
  • dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami

Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą.


Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Jeśli dane są przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora, nie będą one przetwarzane dla określonego celu, jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Jeśli dane są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.


Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione producentom oferowanych przez nas rozwiązań w celu wykonania umowy/realizacji usługi, a także w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń z tego tytułu.


Prawa osoby, której dane dotyczą

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.
  • Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
PolandEnglish